مدیر مالی و حسابداری
از جمله مسئولیت های مدیر مالی در یک سازمان، برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فرآیند های مالی شـرکت می باشد. این فرآیند ها در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب باید اجرا گردد. ایجاد هماهنگی برای انجام این وظایف نیازمند نرم افزاری جامع و کامل می باشد.نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

مدیر مالی و حسابداری

از جمله مسئولیت های مدیر مالی در یک سازمان، برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فرآیند های مالی شـرکت می باشد. این فرآیند ها در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب باید اجرا گردد. ایجاد هماهنگی برای انجام این وظایف نیازمند نرم افزاری جامع و کامل می باشد.


نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش
 • و ...