مدیریت فروش بروی نقشه آسه| نرم افزار پخش مویرگی و توزیع کالا />
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه

نرم افزار تخصصی مدیریت فروش مبتنی بر نقشه (GIS)


کلیه فرآیندهای فروش و توزیع را بر روی نقشه کنترل کنید .

در کمترین زمان ممکن ، برای ویزیتورها و مامورین پخش سازمان ، مسیربندی کنید .

نرم افزار ویژه کنترل پرسنل فروش بر روی نقشه

نمایش نقاط مشتریان

با استفاده از قابلیت فیلتر گذاری نرم افزار GIS آسه ، میزان تراکم مشتریان سازمان را بر اساس فیلترهای متفاوت از قبیل گروه خاص ، محصولات خریداری شده و ... دریافت کنید .

استفاده از حداکثر ظرفیت توزیع

با استفاده از قابلیت برنامه ریزی فروش بر اساس ظرفیت حجمی و وزنی ماشین پخش ، از حداکثر ظرفیت توزیع و پخش سازمان ، استفاده کنید .

ثبت مسیربندی روزانه

با استفاده از ثبت مسیربندی روزانه روی نقشه ، در کم ترین زمان ممکن و به صورت آنلاین ، برای ویزیتورها و مامورین پخش خود ، مسیر روزانه تعیین کنید .

نواحی فروش خود را بر روی نقشه رسم و مدیریت کنید

ابزار نقشه (gis) ویژه شرکتهای پخش مویرگی و توزیع کالا

لایه بندی نامحدود نقشه

با استفاده از قابلیت لایه بندی نامحدود نرم افزار GIS آسه ، بر اساس فیلترها و دسته بندی های مورد نظر خود ، آنالیزهای ویژه و اختصاصی فروش دریافت کنید .

رسم نواحی برای هر لایه

با استفاده از قابلیت رسم نواحی ویژه فروش ، به آسانی و در کمترین زمان ممکن ، برای هر لایه تعیین شده ، ناحیه بندی ویژه فروش تعیین کنید .

آنالیز تخصصی مشتریان

با استفاده از قابلیت های ویژه آنالیز نرم افزار GIS آسه ، در کمترین زمان ممکن گزارشات عملکرد مشتریان را بر اساس میزان خرید ، وضعیت کنونی ، گروه و ... مشاهده کنید .

مشاهده خط سیر پرسنل فروش

با استفاده از شروط مختلف مورد نظر خود و انتخاب هر یک از عوامل فروش سازمان ، خط سیر ، سرعت و جهت حرکت آن را بر روی نقشه کنترل کنید .

کنترل موقعیت پرسنل فروش

با استفاده از قابلیت های نرم افزار GIS آسه ، در هر لحظه و به صورت آنلاین ، وضعیت کنونی ویزیتورها و عوامل فروش خود را کنترل کنید .

بررسی نقاط توقف عوامل

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، میزان توقفات و زمان صرف شده در هر توقف ویزیتورها و عوامل پخش خود را کنترل کنید .

به راحتی ، عملکرد فروش و توزیع را روی نقشه مدیریت کنید .

 کنترل عملکرد عوامل فروش و توزیع بر روی نقشه و مشاهده خط سیر جی پی اس

نمایش آنلاین وضعیت کلی فروش

به صورت آنلاین و در کمترین زمان ممکن ، اطلاعات هر مسیر و همچنین عملکرد مشتریان و عوامل فروش سازمان را کنترل کنید .

مشاهده انحراف از مسیر ویزیت

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، خط سیر بهینه هر ویزیتور و همچنین انحراف از مسیر تعیین شده توسط سازمان را کنترل کنید .

تعیین اولویت بندی فروش و توزیع

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، برای هر ویزیتور و مامور پخش سازمان ، اولویت بندی و مسیر ویژه فروش و توزیع تعیین کنید .

شرح کامل اطلاعات

به راحتی و در کمترین زمان ممکن اطلاعات موجود در نرم افزار اعم از اطلاعات مربوط به مشتریان ، پرسنل فروش ، ماشین پخش و ... را بر روی نقشه مشاهده کنید .

قابلیت پیشنهاد مسیربندی روزانه

با استفاده از قابلیت پیشنهاد مسیربندی نرم افزار GIS آسه ، بر اساس فیلترهای مختلف موردنظر خود ، بهینه ترین مسیربندی و اولویت بندی پیشنهاد شده توسط نرم افزار را انتخاب کنید .

آنالیز عملکرد زمانی پرسنل

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، به راحتی و در کمترین زمان ممکن عملکرد زمانی ویزیتور و پرسنل فروش خود را آنالیز کنید .

در کمترین زمان ممکن ، مسیر ویزیت و توزیع را تعیین کنید .

مسیربندی هوشمند ویزیت و توزیع

افزایش بهره وری ویزیت

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه و همچنین اعمال شاخص های ویژه فروش اعم از قدرت خرید مشتریان ، مدت زمان ویزیت و ... هر منطقه بهره وری ویزیت سازمان را افزایش دهید .

بهینه سازی عملکرد زمانی

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، در کمترین زمان و همچنین کوتاه ترین مسافت ، فرآیند مربوط به امور ویزیت و توزیع محصولات را انجام دهید .

قابلیت ویرایش داده های موجود

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، داده ها و اطلاعات ثبت شده در نرم افزار اعم از اطلاعات مشتریان ، پرسنل فروش و ... را به راحتی و در کمترین زمان ممکن ویرایش کنید .

از گزارشات ویژه تحلیلی آسه برای برنامه ریزی سازمان استفاده کنید .

گزارشات فروش بر روی نقشه

آنالیز تخصصی عملکرد سازمان

با استفاده از قابلیت دریافت گزارش نرم افزار GIS آسه ، آنالیزهای تخصصی از بخش های مختلف اعم از بخش ویزیت ، توزیع ، عملکرد پرسنل ، مشتریان و ... را دریافت کنید .

گزارشات ویژه فروش

با استفاده از قابلیت دریافت گزارش نرم افزار GIS آسه ، آنالیزهای تخصصی از وضعیت فروش محصولات سازمان را دریافت کنید .

آنالیز درصد پوشش هر منطقه

با استفاده از قابلیت دریافت گزارش نرم افزار GIS آسه ، از درصد مشتریان بالقوه ، بالفعل ، پتانسیل فروش و ... هر منطقه ، گزارشات تخصصی دریافت کنید .

نرم افزار تخصصی مدیریت فروش مبتنی بر نقشه (GIS)


کلیه فرآیندهای فروش و توزیع را بر روی نقشه کنترل کنید .

در کمترین زمان ممکن ، برای ویزیتورها و مامورین پخش سازمان ، مسیربندی کنید .

نمایش نقاط مشتری بر روی نقشه

ثبت مسیربندی روزانه

با استفاده از ثبت مسیربندی روزانه روی نقشه ، در کم ترین زمان ممکن و به صورت آنلاین ، برای ویزیتورها و مامورین پخش خود ، مسیر روزانه تعیین کنید .

استفاده از حداکثر ظرفیت توزیع

با استفاده از قابلیت برنامه ریزی فروش بر اساس ظرفیت حجمی و وزنی ماشین پخش ، از حداکثر ظرفیت توزیع و پخش سازمان ، استفاده کنید .

مشاهده خط سیر پرسنل فروش

با استفاده از شروط مختلف مورد نظر خود و انتخاب هر یک از عوامل فروش سازمان ، خط سیر ، سرعت و جهت حرکت آن را بر روی نقشه کنترل کنید .

به راحتی ، عملکرد فروش و توزیع را روی نقشه مدیریت کنید .

نرم افزار ویژه کنترل ویزیتورها و مامورین پخش بر روی نقشه

نمایش نقاط مشتریان

با استفاده از قابلیت فیلتر گذاری نرم افزار GIS آسه ، میزان تراکم مشتریان سازمان را بر اساس فیلترهای متفاوت از قبیل گروه خاص ، محصولات خریداری شده و ... دریافت کنید .

نمایش آنلاین وضعیت کلی فروش

به صورت آنلاین و در کمترین زمان ممکن ، اطلاعات هر مسیر و همچنین عملکرد مشتریان و عوامل فروش سازمان را کنترل کنید .

آنالیز تخصصی مشتریان

با استفاده از قابلیت های ویژه آنالیز نرم افزار GIS آسه ، در کمترین زمان ممکن گزارشات عملکرد مشتریان را بر اساس میزان خرید ، وضعیت کنونی ، گروه و ... مشاهده کنید .

کنترل موقعیت پرسنل فروش

با استفاده از قابلیت های نرم افزار GIS آسه ، در هر لحظه و به صورت آنلاین ، وضعیت کنونی ویزیتورها و عوامل فروش خود را کنترل کنید .

بررسی نقاط توقف عوامل

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، میزان توقفات و زمان صرف شده در هر توقف ویزیتورها و عوامل پخش خود را کنترل کنید .

مشاهده انحراف از مسیر ویزیت

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، خط سیر بهینه هر ویزیتور و همچنین انحراف از مسیر تعیین شده توسط سازمان را کنترل کنید .

کنترل عملکرد عوامل فروش و توزیع بر روی نقشه و مشاهده خط سیر جی پی اس

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی و توزیع کالا

آنالیز عملکرد زمانی پرسنل

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، به راحتی و در کمترین زمان ممکن عملکرد زمانی ویزیتور و پرسنل فروش خود را آنالیز کنید .

قابلیت پیشنهاد مسیربندی روزانه

با استفاده از قابلیت پیشنهاد مسیربندی نرم افزار GIS آسه ، بر اساس فیلترهای مختلف موردنظر خود ، بهینه ترین مسیربندی و اولویت بندی پیشنهاد شده توسط نرم افزار را انتخاب کنید .

شرح کامل اطلاعات

به راحتی و در کمترین زمان ممکن اطلاعات موجود در نرم افزار اعم از اطلاعات مربوط به مشتریان ، پرسنل فروش ، ماشین پخش و ... را بر روی نقشه مشاهده کنید .

تعیین اولویت بندی فروش و توزیع

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، برای هر ویزیتور و مامور پخش سازمان ، اولویت بندی و مسیر ویژه فروش و توزیع تعیین کنید .

افزایش بهره وری ویزیت

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه و همچنین اعمال شاخص های ویژه فروش اعم از قدرت خرید مشتریان ، مدت زمان ویزیت و ... هر منطقه بهره وری ویزیت سازمان را افزایش دهید .

بهینه سازی عملکرد زمانی

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، در کمترین زمان و همچنین کوتاه ترین مسافت ، فرآیند مربوط به امور ویزیت و توزیع محصولات را انجام دهید .

در کمترین زمان ممکن ، مسیر ویزیت و توزیع را تعیین کنید .

مسیربندی هوشمند ویزیت و توزیع

قابلیت ویرایش داده های موجود

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزار GIS آسه ، داده ها و اطلاعات ثبت شده در نرم افزار اعم از اطلاعات مشتریان ، پرسنل فروش و ... را به راحتی و در کمترین زمان ممکن ویرایش کنید .

لایه بندی نامحدود نقشه

با استفاده از قابلیت لایه بندی نامحدود نرم افزار GIS آسه ، بر اساس فیلترها و دسته بندی های مورد نظر خود ، آنالیزهای ویژه و اختصاصی فروش دریافت کنید .

رسم نواحی برای هر لایه

با استفاده از قابلیت رسم نواحی ویژه فروش ، به آسانی و در کمترین زمان ممکن ، برای هر لایه تعیین شده ، ناحیه بندی ویژه فروش تعیین کنید .

از گزارشات ویژه تحلیلی آسه برای برنامه ریزی سازمان استفاده کنید .

فروش مویرگی

آنالیز تخصصی عملکرد سازمان

با استفاده از قابلیت دریافت گزارش نرم افزار GIS آسه ، آنالیزهای تخصصی از بخش های مختلف اعم از بخش ویزیت ، توزیع ، عملکرد پرسنل ، مشتریان و ... را دریافت کنید .

گزارشات ویژه فروش

با استفاده از قابلیت دریافت گزارش نرم افزار GIS آسه ، آنالیزهای تخصصی از وضعیت فروش محصولات سازمان را دریافت کنید .

آنالیز درصد پوشش هر منطقه

با استفاده از قابلیت دریافت گزارش نرم افزار GIS آسه ، از درصد مشتریان بالقوه ، بالفعل ، پتانسیل فروش و ... هر منطقه ، گزارشات تخصصی دریافت کنید .

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه
سامان پژواک آسه
تهران ، یوسف آباد ، خیابان بیستون نرسیده به میدان فاطمی ، کوچه دوم الف پلاک 10 ساختمان آسه
صفحه لینکدین آسه صفحه اینستاگرام آسه تماس با واتس اپ      ۰۲۱-۴۳۳۷۱  
پخش مویرگی فروش مویرگی بالای صفحه