مدیر و سرپرست توزیع و لجستیک
علاوه بر واحد فروش و بازاریابی، واحد توزیع و انبار داری نیز به نرم افزاری جهت مدیریت عملکرد نیروی توزیع و انبار نیاز دارد.

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه بسته های جامع و کامل به مدیران و سرپرستان توزیع و انبارداری در اجرای هر چه بهتر فعالیت هایشان کمک می کند.نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

مدیر و سرپرست توزیع و لجستیک

علاوه بر واحد فروش و بازاریابی، واحد توزیع و انبار داری نیز به نرم افزاری جهت مدیریت عملکرد نیروی توزیع و انبار نیاز دارد.
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه بسته های جامع و کامل به مدیران و سرپرستان توزیع و انبارداری در اجرای هر چه بهتر فعالیت هایشان کمک می کند.


نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش
 • و ...